Love for Aalborg Møntsamler Forening

Love for Aalborg Møntsamler Forening.

§ 1 Foreningens navn er Aalborg Møntsamler Forening (AMF).
Formål
§ 2 Foreningens formål er at støtte medlemmerne i arbejdet med at vedligeholde og udvikle deres møntsamlinger samt at udbrede kendskabet til mønthistorie og numismatik.
§ 3 Formålet søges opnået bl.a. ved:
a) afholdelse af møder evt. med foredrag.
b) formidling af momsfrit medlemssalg.
c) formidling af salg af afdøde medlemmers samlinger.
d) info fra WEB.
e) udbrede info om andre landes mønter og fremstilling af disse.
§ 4 Møder og salgsaftener skal varsles mindst en uge før afholdelse. Gebyr ved salg er 10 % af hammerslagsprisen, som betales af sælger. Bytte og salg mellem medlemmerne indbyrdes må finde sted på mødeaftenerne efter anvisningssalget er afsluttet. Alt materiale indleveret til bestyrelsen til formidlingssalg eller anden opbevaring er indleveret helt for indlevererens regning, risiko og ansvar i tilfælde af tyveri, vandskade m.m. Indlevereren bør selv tegne dækkende forsikring.
§ 4a. Mønter til anvisningssalget er fremlagt til eftersyn inden auktionen afholdes. Derfor vil debat om oplyst kvalitet blive afvist.
§4b. Kopi mønter må/skal ikke sælges via anvisningssalg i AMF.
§ 5 Kun medlemmer af foreningen kan købe ved momsfrit medlemssalg.
Medlemskab.
§ 6 Den, der ønsker at blive optaget som medlem af foreningen, kan henvende sig på en mødeaften, eller evt. pr. telefon eller e-mail til et bestyrelsesmedlem.
§ 6A Bestyrelsen kan afvise et ønske om medlemskab af foreningen, hvis ansøgeren har skadet eller søgt at skade foreningsarbejdet i andre klubber. Bestyrelsen skal på næste ordinære generalforsamling begrunde afvisningen af et søgt medlemskab.
§ 6B Bestyrelsen kan med omgående virkning ekskludere et medlem, der har skadet eller søgt at skade foreningen eller andre foreninger.
Bestyrelsen skal på næste ordinære generalforsamling begrunde eksklusionen.
§ 7 Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Regnskabsår og kontingent.
§ 8 Regnskabsåret går fra en 1. januar til den efterfølgende 31. december.
Medlemskartotek beror ved kassereren.
§ 9 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og skal betales ved påkrav inden 1. februar. Kan overføres via bankoverførsel med oplysning om navn og medlemsnummer.
Bestyrelsen
§ 10 Aalborg Møntsamler Forenings bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, auktionsleder. Foreningen tegnes af formand og kasserer, sammen eller hver for sig, efter fuldmagt fra den samlede bestyrelse.
§ 11 Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år ad gangen.
§ 12 Den årlige generalforsamling, der afholdes i februar måned skal indvarsles mindst en måned før og indeholde flg. dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det af revisor godkendte regnskab
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (kun i lige år)
6a. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (kun i ulige år)
6b. Valg af 1’. suppleant til bestyrelsen.
6c. Valg af 2’. suppleant til bestyrelsen.
6d. Valg af 2 revisorer.
6e. Valg af revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde.
Revisorer og dirigent kan ikke være medlem af bestyrelsen.
§ 13 Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Medlemmer, der skulle være forhindret i at deltage i en generalforsamling, kan indvælges i såvel bestyrelse som øvrige poster, hvis medlemmet før generalforsamlingen har givet formanden skriftlig tilkendegivelse på, at han/hun vil lade sig vælge. Vedtægtsændringer kan foretages efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. For vedtagelse kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen.
§ 14 Bestyrelsen kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, når den finder behov. Den skal indvarsles, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer begærer dette for formanden. Reglerne for en ekstraordinær generalforsamling er de samme som for en ordinær generalforsamling.
Foreningens opløsning
§ 15 Foreningen kan opløses ved beslutning på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når de 2/3 heraf stemmer for en opløsning. Er det nødvendige antal stemmeberettigede ikke til stede indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling har myndighed som en ordinær generalforsamling og kan ved simpelt stemmeflertal vedtage foreningens opløsning og træffe beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 10/6-1971 og justeret på efterfølgende generalforsamlinger: den 4/6-1973, 11/6-1979, 15/6-1981, 11/5-1993, 10/5-1994, 2/5-2000, 4/2-2003, 4/5-2004, 1/2-2005, 5/2-2008 og 4/2-2020.